ARTIST STATEMENT

[ENG]
For a long time I’ve worked on a series called the Machine, it deals with social phenomena worldwide. I have set the man, nature and technology on a collision course, by each affecting the other. The machine takes over a docile people, the machinery itself evolve to be more humane and nature tends to survive in between. Phase changes of the machine depict the emotional states of human, that we’re experiencing, or leave experienced by our deficits.
 
As a visual artist I combine my art to research. I am interested in exploring the artistic and cultural history, philosophy and the surrounding world by intertextualy combining visual and written elements. I gather narrative stories by painting and sculpting the present and the future. The artworks combine the aesthetics of surrealism, contemporary film production and literature of speculative fiction side, also imagery displays accommodating position on climate change with both sides on the matter. I make artworks with a strong power of intuition and emotion, and sometimes slowly building the visions in mind.
 
[FIN]
 
Pitkään työstämässäni Kone-sarjassa, olen siirtynyt enemmän kantaaottaviin teemoihin ja uusimmissa käsittelen yhteiskunnallisia ilmiöitä maailmanlaajuisesti. Olen asettanut ihmisen, luonnon ja teknologian törmäyskurssille, jossa jokainen vaikuttaa toiseen. Kone ottaa haltuun säyseää ihmistä, itse kone inhimillistyy ja luonto pyrkii selviämään. Koneiden olotilat kuvaavat ihmisen emotionaalisia tiloja, niitä joita koemme tai jätämme kokematta vajaavaisuuksissamme.
Kuvantekijänä yhdistän taiteeseeni myös tutkimuksen. Minua kiinnostaa tutkia taide- ja kulttuurihistoriaa, filosofiaa sekä ympäröivää maailmaa intertekstuaalisesti yhdistellen kuvallisia ja kirjallisia elementtejä. Kokoan maalaten ja veistäen narratiivisia kertomuksia nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Teosten estetiikka yhdistelee surrealismia, nykyaikaista elokuvatuotantoa ja kirjallisuutta spekulatiivisen fiktion puolelta, sekä kuvakielessä näkyy kannanottoa ilmastokäänteen käsittelystä. Teen taideteoksia vahvan intuition vallassa ja tunteella, ja joskus taas hitaasti rakentaen visioita mielessä.